LXVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej we Włodawie – 31.01.2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) zwołuję w dniu 31 stycznia 2023 r., o godz. 11:00 LXVIII sesję Rady Miejskiej we Wlodawie. Obrady sesji odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  3. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej
  4. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
  5. Informacja o działalności Włodawskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum”.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. zmian wieloletniej prognozy finansowej

6.2. zmian w budżecie

6.3. zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem Chełm w zakresie zapewnienia nad bezdomnymi zwierzętami wyłapywanymi na terenie Gminy Miejskiej Włodawa

6.4. Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Miejskiej Włodawa

6.5. ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania w tych sprawach w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Miejskiej Włodawa

6.6. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023

6.7. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Miejskiej Włodawa w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

6.8. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, oraz trybu ich pobierania

6.9. sprzedaży lokalu mieszkalnego

6.10. sprzedaży lokalu mieszkalnego

6.11. przyjęcia do realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Włodawa na lata 2022-2032″

6.12. rozpatrzenia skargi na Burmistrza Włodawy (RM.0005.3.2022) wniesionej przez Panią Monikę Łobodę.

  1. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej we Włodawie za 2022 rok.
  2. Sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej we Włodawie za 2022 rok.
  3. Wolne wnioski i informacje.
  4. Zakończenie obrad.
0 0 głosów
Oceń

Latest articles

Related articles

spot_img
0
proszę skomentuj.x