Zaproszenie na XXXVI sesję Rady Miejskiej we Włodawie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz § 18 Statutu Gminy Miejskiej Włodawa oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) zwołuję w dniu 29 grudnia 2020 r., o godz. 11.00 – XXXVI sesję Rady Miejskiej we Włodawie. Obrady sesji odbędą się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
4. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwal w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
1) odczytanie opinii RIO o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
2) odczytanie opinii komisji stałych rady,
3) glosowanie.
6. Uchwalenie budżetu miasta na 2021 rok
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza,
2) odczytanie opinii o projekcie budżetu wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie,
3) odczytanie opinii komisji stałych rady,
4) odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii komisji stałych,
5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
6) glosowanie projektu uchwały budżetowej.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
we Włodawie

0 0 głosów
Oceń

Latest articles

Related articles

spot_img
0
proszę skomentuj.x