LXXXII sesja Rady Miejskiej we Włodawie

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołów z sesji: LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, LXXX, LXXXI.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1 zmian w budżecie,
6.2 zmieniająca Uchwałę Nr XLV/198/21 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty, niedochodzeniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Włodawa lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych,
6.3 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Miastem Chełm w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyłapywanymi na terenie Gminy Miejskiej Włodawa,
6.4 zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych,
6.5 szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych,
6.6 przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Włodawa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024,
6.7 ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Miejskiej Włodawa w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028”,
6.8 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024 – 2028”,
6.9 utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior +” we Włodawie i połączenia go z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Włodawie oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia,
6.10 zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie,
6.11 powołania komisji doraźnej ds. opracowania projektu zmian Statutu Gminy Miejskiej Włodawa.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022 / 2023, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty i nadzoru pedagogicznego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Włodawa.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad.

0 0 głosów
Oceń

Latest articles

Related articles

spot_img
0
proszę skomentuj.x