LI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej we Włodawie – 29.12.2021

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołów z sesji XLIX i L.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej
sesji.
5. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
6. Informacja o działalności Miejskiego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Zapasy
– Włodawa
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1. wieloletniej prognozy finansowej
a) odczytanie opinii RIO o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej przedłożonej przez Miasto Włodawa
b) odczytanie opinii Komisji Stałych Rady
c) dyskusja nad projektem uchwały
d) głosowanie
7.2. budżetu miasta na 2022 rok
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza
b) odczytanie opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok Miasta Włodawa
wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie
c) odczytanie opinii Komisji Stałych Rady
d) odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Stałych Rady
e) dyskusja nad projektem uchwały
f) głosowanie
7.3. zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2024
7.4. zmian w budżecie na 2021 r.
7.5. wyrażenia zgody na wniesienie aportu i objęcia dodatkowych udziałów w Miejskim
Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
we Włodawie
7.6. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom
Alkoholowym oraz Narkomanii na rok 2022
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad.

0 0 głosów
Oceń

Latest articles

Related articles

spot_img
0
proszę skomentuj.x